Drage - povijest

Drage su bile naseljene još u prapovijesti o čemu svjedoče ostaci liburnske gradine na brdu Čelinka iznad današnjeg mjesta. Osim gradine Čelinka, na prostoru Draga postoje ostaci još dviju gradina – Vela i Mala Kurela. Međutim, one nisu služile za stanovanje, već su imale vojnu svrhu.


Kontinuitet naseljenosti može se pratiti i u antici. To je moguće zaključiti na osnovi grobnih nalaza iz tog razdoblja.


selo-drage 09


Kroz starohrvatsko razdoblje ne nailazimo na potvrde da je na prostoru Draga bilo naselje. Postoji određena mogućnost da su neka od naselja koja spominje Jelić (prema mletačkim izvorima) pripadala zablatskoj podžupaniji, bila na području današnjeg naselja. Ipak, to nije moguće tvrditi.


Prema dostupnim povijesnim izvorima moguće je konstatirati da su Drage utemeljene na prijelazu s XVIII. na XIX.st., a svakako prije tridesetih godina XIX.st. Naime, tada se bilo pristupilo izradi katastarskih mapa, između ostalih, i našeg područja. Katastarske mape su dovršene 1840.g. i na njima su Drage ucrtane. Isto tako, prema službenim statističkim podacima poznato je da su Drage 1857.g. brojile 48 stanovnika. S druge strane prema Grimanijevim mapama, koje su objavljene u prvoj polovici XVIII.st. na prostoru Draga postoje određeni posjedi, međutim, nije im dodijeljen naziv Villa, koji označava naselje. Stoga je realno zaključiti da su Drage osnovane krajem XVIII.st. ili na samom početku XIX.st.


Drage su utemeljene od Pakoštanaca, te su se, osim od crkvenih vlasti, i od svjetovne vlasti, smatrale dijelom naselja Pakoštana. O tome svjedoče dostupni statistički podaci, koji vrlo rijetko čine distinkciju između Pakoštana i Draga. Drage se promatraju odvojeno od Pakoštana tek u prvoj polovici XX.st.


Drage karakterizira svojevrsna rastresita urbanizacija po čemu je to naselje specifično u širem okruženju. Naime, naselje čini više jezgri koje su prostorno relativno dosta udaljene jedna od druge. To navodi na zaključak da je naselje formirano u mirnodopskom razdoblju, odnosno kada se život na našem području postupno počeo normalizirati.